Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Oficiální název

Obec Svinaře

Důvod a způsob založení

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367 / 1990 Sb., o obcích ke dni 24.11.1990, jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Nejvyšším orgánem obce je 7 členné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou

    • finanční výbor
    • kontrolní výbor
    • stavební výbor
    • výbor na ochranu veřejného pořádku
    • výbor školský, kulturní a sociální

Obec je navenek zastupována starostou. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, 1 místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

Organizační schéma obce Svinaře

Organizační schéma Svinaře

 

Zřízené organizace:
Příspěvková organizace – Mateřská škola Svinaře
Organizační složka obce – Místní knihovna