Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend stanovuje podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu výstavby kanalizace v obci Zadní Třebaň na silnici III/11519 a III/11517 

Komunikace: silnice III/11519 a III/11517 v obci Zadní Třebaň
Termín: od 8.7.2019 do 30.9.2019 (jednotlivé etapy výstavby a termín provedení přechodné úpravy
budou v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace)

Veřejná vyhláška – Stanovení uzavírky komunikace Zadní Třebaň (.pdf, 1 MB)