ZÁPIS DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

7. 4. 2020 13:30 – 17:30 hod.

Zápis se koná podle §36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon).

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky, pro přijetí do prvního ročníku základní školy (dovrší k 31. 8. 2020 šesti let) a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas,
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů:

1. Přidělení registračního čísla zákonnému zástupci v den konání zápisu.

2. Zákonným zástupcům je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k povinné školní docházce v souladu s §36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Této možnosti mohou zákonní zástupci využít dne 15. 4. 2020 v době mezi 10:00-11:00 hod.

3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní docházce pod registračními čísly dne 21. 4. 2020 na vývěsní tabuli vedle vstupu do budovy ZŠ a MŠ Zadní Třebaň a na webových stránkách školy.

Kriteria pro přijímání žáků:

1. Přednostně jsou k plnění povinné školní docházky přijímány děti s trvalým pobytem v Zadní Třebani.

2. Dále jsou přijímány děti, které nemají místo trvalého pobytu v Zadní Třebani, pokud počet dětí nepřekročí kapacitu základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jejich přijetím by nebyl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pro školní rok 2020/2021 v tuto chvíli přijímáme 15 dětí k plnění povinné školní docházky. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Tereza Macourková
ředitelka školy
reditel@skola-zadnitreban.cz  
tel: 602 654 937