Zápis se koná podle §36, 37, a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) dne 5. 4. 2018 14:00 – 19:00 hodin – v budově I. stupně v ulici Revoluční 901 v Řevnicích

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky, pro přijetí do první třídy základní školy (dovrší k 31. 8. 2018 šest let) a přinesou s sebou

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců pas
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději do 31. května 2018. Formulář naleznete na stránkách školy – „škola – dokumenty – žádosti ke stažení“.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2018 šest let.
  • Do první třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší věku šest let v období od září do konce prosince 2018, jsou k plnění povinné školní docházky doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šest let od ledna do konce června 2019, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce

K zápisu se lze přihlásit i pomocí rezervačního systému.