Obec Svinaře
ObecSvinaře

Obec Svinaře

Obec Svinaře se nachází v okrese Beroun, kraj Středočeský, asi 13 km jihovýchodně od Berouna. Žije zde 857 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088.

Zobrazit více

Trvalý pobyt


Chceme se přihlásit / odhlásit k trvalému pobytu ve Svinařích. Co všechno k tomu potřebujeme, co proto máme udělat?

 

Trvalý pobyt občana – přihlašování, rušení

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu.

Při ohlášení změny TP  je občan povinen:

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, včetně dětí
- předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část, u dětí nezapsaných v občanském průkazu předložit Rodný list
- předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (majitel bytu, nebo domu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 

 Do přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je občan povinen uvést údaje o:

- jménu, případně jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
- vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Obec Svinaře není ze zákona povinna přebírat korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny – Obecní 42 2637 28 Svinaře. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Obec Svinaře doporučuje občanům, kteří mají trvalý pobyt  na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.

Formuláře:
Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu " je k dispozici na těchto stánkách v sekci úřad - formuláře, nebo na obecním úřadě Svinaře.

Správní poplatek:
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Lhůty
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny

Jsme členy:  MAS KarlštejnskoDSO Horymír

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sociální sítě